Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Звена

В колежа са формирани следните структурни звена:

Катедра “Мениджмънт”:
Екип: д. ик. смс Ботю Борисов, проф. д. ик. Тилчо Иванов, ст. пр. Диана Божидарова, ст. пр. Лили Камбурова, ст. пр. Цанко Цанков.
Катедрата разработва методи и техники, приложими в практиката на МСБ (малкия и средния бизнес), които се включват впоследствие в учебното съдържание на обучението.
Някои от тези проекти са:
•     Методика за разработване на бизнесплан за стартиране на мал­ко предприятие в условията на преход към пазарна икономика, 1995, възложител ­ Еф Си Ай ООД.
•     Методика за бюджетиране на дейностите на малкото предприятие, в т. ч. в условията на кредитиране, 1997, възложител ­ Еф Си Ай ООД.
•     Стартиране на малък бизнес (за освобождаваните в резултат на структурната реформа), 1998, Проект Меркурий I, възложител ­ ИМСБ.
•     Индекс на бизнесклимата в България, 1999, 2001, 2003, възложител ­ ИМСБ.
•     Квалификационен курс за обучение на “консултанти по микробизнес”, Проект Меркурий III, 2001, възложител ­ МТСГ.
•     Методика за мениджмънт одит на малко предприятие, 2003, възложител ­ ИМСБ.
•     Клъстърните структури ­ ефективна форма за развитие на малките и средни предприятия (част мениджмънт), 2005, възложител ИМСБ.
•     Проучване и разработване на функционалната характеристика на длъжностната позиция „офис секретар в малко предприятие”, 2008 г.
   
Катедра “Маркетинг и туризъм”:
Екип: доц. д. ик. Димитър Белев, д. ик. смс Б. Борисов, доц. д. ик. Василка Стаменова, пр. Росица Николаева.
Катедрата разработва проекти, методи и техники, приложими в практиката на МСБ (малкия и средния бизнес), които се включват впоследствие в учебното съдържание на обучението
Някои от тези проекти са:
•     Методика за определяне на конкурентноспособността на продуктите и предприятията, 1995, възложител ­ Еф Си Ай ООД.
•     Методика за определяне на конкурентноспособността на дребния бизнес в условията на преход към пазарна икономика, 1997, възложител ­ Фондация “Отворено общество”.
•     Методика за приложение на теорията на Росър Рийвс “Реализмът в рекламата” в проектирането на рекламата, 1999, възложител ­ ЕДА “Еврика Дизайн Адвъртайзинг”.
•     Квалификационен курс за обучение на “консултанти по микробизнес”, Проект Меркурий III, 2001, възложител ­ ИМСБ.
•     Методика за маркетинг одит на малко предприятие, 2003, възложител ­ ИМСБ.
•     Клъстърните структури ­ ефективна форма за развитие на малките и средни предприятия (част маркетинг), 2005, възложител ИМСБ.
•     Проучване и разработване на функционалната характеристика на длъжностната позиция „маркетинг специалист в малко предприятие”, 2008 г.
           
Катедра “Приложна икономика”:
Екип: доц. д. ик. Владимир Царевски, доц. Людмила Бурдин, ст. пр. Лили Камбурова, ст. пр. Любена Камбурова, ст. пр. П. Илиев.
Катедрата разработва проекти, методи и техники, приложими в практиката на МСБ (малкия и средния бизнес), които се включват впоследствие в учебното съдържание на обучението.
Някои от тези проекти са:
•     Методика за определяне на многокомпонентна работна заплата в условията на пазарна икономика, 1995, възложител ­ Еф Си Ай ООД.
•     Борсов и извънборсов капиталов пазар в България състояние и перспективи, 1997, възложител ­ Фондация “Отворено общество”.
•     Методика за разпределение на фонд “Работна заплата” на предприятието между структурните звена, в зависимост от приноса им за неговото формиране, 1999, възложител ­ Еф Си Ай ООД.
•     Квалификационен курс за обучение на “консултанти по микробизнес”, Проект Меркурий III, 2001, възложител ­ ИМСБ.
•     Методика за определяне на нормативни разходи за счетовдство в малко предприятие, 2003, възложител ­ ИМСБ.
•     Клъстърните структури ­ ефективна форма за развитие на малките и средни предприятия (част икономически отношения), 2005, възложител ИМСБ.
•     Проучване и разработване на функционалната характеристика на длъжностната позиция „икономист-счетоводител в малко предприятие”, 2008 г.
       
Катедра “Приложна информатика”:
Екип: доц. д. ик. Желязко Желязков, ст. пр. Анна Монева, ст. пр. Диана Божидарова.
Катедрата разработва проекти и технологии, приложими в практикатана МСБ (малкия и средния бизнес), които се включват впоследствие в учебното съдържание на обучението.
Някои от тези проекти са:
•     Методика за структуриране, типизиране и количествено-стойностна идентификация на продуктите на предпечатната подготовка, 2000 г. Възложител ­ ФУМИ Прес ООД.
•     Продуктова и професионална идентификация на професията “предпечатна подготовка, 2003 г. Възложител ­ ФУМИ Прес ООД.
•     Продуктова и професионална идентификация на професията “уебдизайнер”, 2006 г. Възложител ­ ФУМИ Прес ООД.
•     Проучване и разработване на програма за базово обучение по информатика за професиите мениджър, маркетолог и икономист-счетоводител, 2009 г.
       
Катедра “Фермерство, агроикономика и биоземеделие”:
Екип: проф. д.сс.н Тошко Райчев, проф. д.сс.н Светла Маринова, доц. д-р Спаска Калчева, доц. д-р Красимира Малинова, д-р СМС Ботю Борисов
Катедрата разработва проекти и технологии, приложими в практиката на МСБ (малкия и средния бизнес), които се включват впоследствие в учебното съдържание на обучението.
Някои от тези проекти са:
•     Настояще и перспективи на биоземеделието в България, 2008 г., възложител ЕАПН „Леонардо да Винчи”
•     Добри земеделски практики (QMP) в биологичното производство в овощарството и възможности за внедряване в България, 2009 г., възложител ЕАПН „Леонардо да Винчи”
•     QMP в биологичното производство в зеленчукопроизводството и възможности за внедряване в България, 2010 г., възложител ЕАПН „Леонардо да Винчи”
•     QMP в биологичното производство в зърнопроизводството и възможности за внедряване в България, 2011 г., възложител ЕАПН „Леонардо да Винчи”
•     Ефективни начини за преход от конвенционално към биоземеделие, 2012 г.
    
Институт за чуждоезиково обучение на специалисти
В учебния процес на колежа участва Институт за чуждоезиково обучение на специалисти (ИЧОС), който е структура на ЕАПН „Леонардо да Винчи“.
Ст. пр. Екатерина Петрова, ст. пр. Спас Митовски, пр. Десислава Лазарова.
Институтът осъществява чуждезиковото обучение на колежаните, разработва програмите и обезпечава учебните помагала; осъществява обучение по бизнесанглийски на професионално обособени групи ­ търговци, мениджъри, бизнессекретари и др.
       
Администрация
Пъл­на информация за колежа може да се получи и на телефон 0898 25 75 38 или чрез интернет сайта и емейла на колежа:
 
eubc_sofia@abv.bg