Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Учебен процес

Процесът на обучение е диалогов и евристичен
a.
При обучението по Програми “Специалист” колежаните имат учебник и учебно помагало - Практикум по всяка учебна дисциплина. Теорията се изучава основно чрез самоподготовка, а в аудиторни занятия се разясняват основни проблеми в не повече от една трета от учебното време. Минимум две трети от аудиторното време се използва за практически занятия като се решават ситуации, казуси и задачи (накратко ­ учебно-практически задачи ­ УПР) с активното участие на колежаните. Решаването на УПР се използва за развитие на способностите на колежаните за аналитично и евристично мислене и на тази база умения за ефективни практически действия.
През целия период на обучение колежаните са заети с решаването на практически задачи във връзка с разработката на бизнесплан на малко предприятие, което сами са избрали, както и във връзка с дипломната работа. В този процес окончателно се осмисля, структурира и активира усвоеното учебно съдържание в работеща система от знания и умения за мислене и практически действия. Тази система е капитал, който ще им служи цял живот.
б.
Втората година по Програмите “Специалист” е само задочно обучение. Това е направено целенасочено. След завършване на първата година, колежаните могат да получат I и II СПК след полагане на изпит и могат да започнат работа като изпълнители. Ако сторят това, паралелно с процеса на обучение те ще прилагат на практика наученото и по този начин ще ускорят професионалната си и житейска реализация.
в.
Процесът на обучение в Програми “Специалист” е организиран по семестри
Всеки семестър има продължителност пет месеца ­ “октомври-февруари” и “март-юли”. Изучаването на учебните предмети става в логическа последователност, чрез която се формира системата от професионални компетенции на усвояваната професия. Обучението във всеки семестър има определена завършеност, защото обучаваните усвояват целево определенa степен или част от степен на професионална квалификация. Изпитите по учебните предмети са организирани в перманентна изпитна сесия ­- след приключване на обучението по учебния предмет веднага следват и изпитните дати.
г.
През целия процес на обучение се стимулира, както индивидуалната изява, така и умението да се възприемат постиженията на другите, като благо на общността и обществото.
Стимулира се както просперитета, така и развитие на интелигентността и интегритета на индивида в общността и обществото, на база на обмяната на индивидуално или групово произведените блага.
д.
При продължаващото обучение процесът на обучение е силно индивидуализиран, диалогов, консултативен и изключително практически ориентиран.