Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Мениджмънт
Маркетинг
Икономика
Информатика
Туризъм
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

FIA.05: Програма за придобиване на професия
и специалност по туризъм
FIA.05.01 Професия: мениджър в туризма
FIA.05.01.01 Специалност: традиционен туризъм
FIA.05.01.02 Специалност: нетрадиционен туризъм
FIA.05.01.03 Специалност: екскурзоводство
FIA.05.01.04 Специалност: хотелиерство
FIA.05.01.05 Специалност: ресторантьорство
 
 
 
1. 
Общи положения
 
1.1.
Прог­ра­ма­та включ­ва пет учеб­ни се­мес­тъ­ра, учеб­но­то съ­дър­жа­ние на ко­и­то се оз­на­ча­ва съ­от­вет­но FIA.01. 1, 2, 3, 4, 5, където: FIA е индекс на колежа и типа обучение; 01 ­ индекс на програмата; 1, 2, 3, 4, 5 ­ пореден номер на семестъра.
Все­ки се­мес­тър има ка­лен­дар­на про­дъл­жи­тел­ност 5 ме­се­ца: ок­том­в­ри-фев­ру­а­ри и март-юли. Ав­густ и сеп­тем­в­ри са лят­на ва­кан­ция. Се­мес­т­ри­те включ­ват ко­лед­на и ве­лик­ден­с­ка ва­кан­ция.
 
1.2.
Нет­ра­ди­ци­он­ни­ят ту­ри­зъм включ­ва сел­с­ки, еко, кул­ту­рен, ло­вен и всич­ки дру­ги ви­до­ве ту­ри­зъм из­вън тра­ди­ци­он­ния, кой­то от своя страна включ­ва кла­си­чес­кия от­дих на мо­ре и пла­ни­на (през зи­ма­та и ля­то­то) и тра­ди­ци­он­ни­те опоз­на­ва­тел­ни ек­с­кур­зии в чуж­би­на.
 
1.3.
Обу­че­ни­е­то по та­зи прог­ра­ма включ­ва зна­ния и уме­ния, не­об­хо­ди­ми за ме­ни­д­ж­мън­та в т. ч. ад­ми­нис­т­ри­ра­не­то на всич­ки про­це­си в ту­риз­ма. Един­с­т­ве­но ек­с­кур­зо­вод­с­т­во­то включ­ва подробни технологични зна­ния и уме­ния и по осъ­щес­т­вя­ва­не на ос­нов­на­та дей­ност.
2
Професионални компетенции
 
Професия “Мениджър в туризма”
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка, как­то при спе­ци­ал­ност „Ме­ни­д­ж­мънт“ и са ус­во­и­ли съ­щи­те зна­ния и уме­ния. Прак­ти­кум I оба­че ги въвежда в та­зи про­фе­сия и спе­ци­ал­ност на ниво на I СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-ме­ни­д­жъ­ри в ту­риз­ма.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то при спе­ци­ал­ност „Ме­ни­д­ж­мънт“.
Практикум II ги специализира в тази професия и специалност на ниво на II СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жър-из­пъл­ни­те­ли в ту­риз­ма при из­ме­ня­щи се биз­нес-ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви­ на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нин­г и към напредналото ни­во на английски добавят начално ниво на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния в ту­риз­ма, свър­за­ни с дър­жав­но­то ре­гу­ли­ра­не на раз­лич­ни­те ви­до­ве ту­ри­зъм. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти на обо­со­бе­ни­те ту­рис­ти­чес­ки и спо­ма­га­тел­ни дей­нос­ти и да ор­га­ни­зи­рат и кон­т­ро­ли­рат из­пъл­не­ни­е­то им.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и ги въ­веж­да в спе­ци­ал­ност­та на ниво на III СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жъ­ри на дей­ност­та в ту­риз­ма при про­ме­ня­щи се биз­нес ус­ло­вия и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги лица.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не­ и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят за­дъл­бо­че­ни спе­ци­фич­ни поз­на­ния и уме­ния по от­дел­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (тра­ди­ци­о­нен и нет­ра­ди­ци­о­нен ту­ри­зъм, екскурзоводство, ресторантьорство и хотелиерство) и при­до­би­ват уме­ния да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­ла­но­ве на обо­со­бе­ни ту­рис­ти­чес­ки обек­ти и на та­зи ос­но­ва да ор­га­ни­зи­рат дей­ност­та им.
Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в спе­ци­ал­нос­ти­те на ниво на IV СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жъ­ри на обо­со­бе­ни ту­рис­ти­чес­ки обек­ти.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5 се­мес­тър) до­би­ват ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни поз­на­ния по фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт, ино­ва­ци­о­нен ме­ни­д­ж­мънт и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи биз­не­си в ту­риз­ма с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да взе­мат ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния за стар­ти­ра­не на но­ви ту­рис­ти­чес­ки обек­ти и дей­нос­ти.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то ме­ни­д­жъ­ри на мал­ки ту­рис­ти­чес­ки фир­ми, как­то и да ги стар­ти­рат ка­то свой биз­нес.