Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Степени на квалификация

Със За­ко­на за ПОО (1999 г.) се въ­ве­до­ха ев­ро­пейс­ки сте­пе­ни на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция в Бъл­га­рия, изискванията за които са както следва:
За I сте­пен на ПК ­
 
при­до­би­ти про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции за уп­раж­ня­ва­не на про­фе­сии, включ­ва­щи ру­тин­ни дей­нос­ти с ком­п­лек­сен ха­рак­тер, из­вър­ш­ва­ни при не­из­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За II сте­пен на ПК ­
 
при­до­би­ти про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции за уп­раж­ня­ва­не на про­фе­сии, включ­ва­щи дей­нос­ти с ком­п­лек­сен ха­рак­тер, из­вър­ш­ва­ни при из­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За III сте­пен на ПК ­
 
при­­до­­би­­ти про­­фе­­си­­о­­нал­­­ни ком­­­пе­­тен­­­ции за уп­­­раж­­­ня­­ва­­не на про­­фе­­сии, включ­­­ва­­щи дей­­нос­­­ти с ком­­п­­­лек­­­сен ха­­рак­­­тер, из­­­вър­­ш­­­ва­­ни при из­ме­ня­щи се ус­ло­вия, как­то и по­е­ма­не на от­го­вор­ност за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
За IV сте­­пен на ПК ­
 
при­­­до­­­би­­­ти про­­­фе­­­си­­­о­­­нал­­­ни ком­­­пе­­­тен­­­ции за уп­­­раж­­­ня­­­ва­­­­не на про­­­­фе­­­сии, включ­­­ва­­­щи ши­рок кръг от дей­нос­ти с ком­п­лек­сен ха­рак­тер, из­­­вър­­­ш­­­ва­­­ни при из­­­ме­­ня­­щи се ус­­­ло­­вия, как­­­то и по­­е­­ма­­не на от­­­го­­вор­­­ност за ра­­бо­­та­­та на дру­ги ли­­ца и за раз­п­ре­де­ле­ние на сред­с­т­ва.
Те­зи СПК са раз­поз­на­ва­е­ми от ра­бо­то­да­те­ли­те в ЕС (Ев­ро­пейс­кия съ­юз), за­що­то За­ко­нът за ПОО е раз­ра­бо­тен от бри­тан­с­ка ми­сия и от­ра­зя­ва прак­ти­ка­та в ЕС. На то­зи етап За­ко­нът за ПОО е един­с­т­ве­ни­ят за­кон в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, кой­то при­със­т­ва в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то на всич­ки стра­ни на ЕС и въ­веж­да ед­нак­ви нор­ми за регулация в стра­ните на ЕС.