Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалист
Специалист Плюс
Курсове
Специализации
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Програма FIС: Продължаващо обучение чрез специализация
Обу­че­ни­е­то по те­зи прог­ра­ми ста­ва по спе­ци­ал­на за­яв­ка и оси­гу­ря­ва раз­ши­ря­ва­не на при­до­би­та про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, ко­е­то да да­ва въз­мож­ност на спе­ци­а­ли­зан­та да из­вър­ш­ва са­мос­то­я­тел­но обо­со­бе­на тру­до­ва дей­ност. Обу­че­ни­е­то за раз­ши­ря­ва­не на про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция чрез спе­ци­а­ли­за­ция обик­но­ве­но се на­ла­га за ре­ша­ва­не на си­ту­а­ции в прак­ти­ка­та, които могат да се обособяват в след­ни­те ти­по­ве фор­ми на спе­ци­а­ли­за­ция.
Специализация за усвояване на тясна специалност
Тяс­на­та спе­ци­ал­ност обик­но­ве­но е над­с­т­рой­ка на тра­ди­ци­он­на­та спе­ци­ал­ност, ко­я­то изис­к­ва до­пъл­ва­не с ин­тер­дис­цип­ли­нар­ни зна­ния и уме­ния, чрез ко­и­то про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция се раз­ши­ря­ва и за­дъл­бо­ча­ва в оп­ре­де­ле­на спе­ци­фич­на об­ласт.
В ко­ле­жа се про­веж­дат след­ни­те спе­ци­а­ли­за­ции от този тип:
 •
ефективно управление;
 •
финансов мениджмънт;
 •
ефективна реклама и насърчаване на продажбите;
 •
корпоративна сигурност;
 •
брокерство на недвижими имоти;
 •
управление на недвижими имоти.
Обу­че­ни­е­то-спе­ци­а­ли­за­ция се осъ­щес­т­вя­ва вед­нъж сед­мич­но по че­ти­ри ча­са дел­нич­но или съ­бот­но обу­че­ние в про­дъл­же­ние на шест ме­се­ца. Във вре­ме­то меж­ду учеб­ни­те за­ня­тия спе­ци­а­ли­зан­ти­те из­вър­ш­ват са­мо­под­го­тов­ка и учеб­но-прак­ти­чес­ка ра­бо­та.
Специализация за решаване на комплексни бизнеспроблеми
При си­ту­а­ции на вло­ше­ни фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти, вло­ше­на биз­нес­ко­му­ни­ка­ция вът­ре в пред­п­ри­я­ти­е­то или меж­ду пред­п­ри­я­ти­е­то и биз­нес­сре­да­та или и две­те, или ком­би­на­ция от дру­ги не­га­тив­ни фак­то­ри се на­ла­га ди­аг­нос­ти­ка на със­то­я­ни­е­то, раз­ра­бот­ва­не на на­со­ки за ко­рек­ции и ква­ли­фи­ци­ра­не на ръ­ко­вод­ния екип за ор­га­ни­зи­ра­не и осъ­щес­т­вя­ва­не на не­об­хо­ди­ми­те про­ме­ни.
За ре­ша­ва­не на те­зи проб­ле­ми се на­ла­га обу­ча­ва­не­то на екип, в кой­то се включ­ват уп­ра­ви­те­ля, не­го­ви­те за­мес­т­ни­ци (ре­сор­ни ръ­ко­во­ди­те­ли) и ек­с­пер­ти (или спе­ци­а­лис­ти), слу­жеб­но или спе­ци­ал­но ан­га­жи­ра­ни за са­ни­ра­не на пред­п­ри­я­ти­е­то или ре­ша­ва­не­то на ком­п­лек­с­ни­те проб­ле­ми.
Обу­че­ни­е­то се про­веж­да вед­нъж сед­мич­но по два учебни ча­са (де­вет­де­сет ми­ну­ти) и про­дъл­жа­ва ня­кол­ко ме­се­ца, в за­ви­си­мост от слож­ност­та на не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция. Във вре­ме­то меж­ду учеб­ни­те за­ня­тия се осъ­щес­т­вя­ват са­мо­под­го­тов­ка и учеб­но-прак­ти­чес­ка ра­бо­та.
За обу­че­ни­е­то се със­та­вя уче­бен план за все­ки кон­к­ре­тен слу­чай. Учеб­ни­ят план включ­ва ос­нов­ни кур­со­ве или спец­кур­со­ве от про­фе­си­о­нал­ни­те нап­рав­ле­ния ме­ни­д­ж­мънт, мар­ке­тинг, ико­но­ми­ка, информатика и туризъм, ин­тер­дис­цип­ли­нар­ни кур­со­ве за ре­ша­ва­не на кон­к­ре­тен проб­лем и прак­ти­чес­ка ра­бо­та.
Специализация за саниране на предприятието
Ко­га­то пред­п­ри­я­ти­е­то е из­пад­на­ло в дъл­бо­ка кри­за, но все още има въз­мож­ност да из­бег­не фа­ли­та, то мо­же да бъ­де по­е­то от екип, кой­то да осъ­щес­т­ви не­го­во­то са­ни­ра­не.
Еки­път включ­ва два по­де­ки­па ­ по­де­кип “са­ни­ращ кон­сул­тинг” и по­де­кип “са­ни­ращ ме­ни­д­ж­мънт”. По­де­ки­път “са­ни­ращ ме­ни­д­ж­мънт” включ­ва ква­ли­фи­ци­ра­ни и ква­ли­фи­ци­ра­щи се спе­ци­а­лис­ти. Ква­ли­фи­ци­ра­ни­те спе­ци­а­лис­ти са ог­ра­ни­чен брой, обик­но­ве­но един-два­ма, наз­на­че­ни обик­но­ве­но за оп­ре­де­лен срок. Ква­ли­фи­ци­ра­щи­те се спе­ци­а­лис­ти са те­зи, ко­и­то ак­тив­но се обу­ча­ват по вре­ме на са­ни­ра­не­то на пред­п­ри­я­ти­е­то и ще по­е­мат уп­рав­ле­ни­е­то му след въз­с­та­но­ви­тел­ния пе­ри­од.
За обу­че­ни­е­то по та­зи спе­ци­а­ли­за­ция се изис­к­ва раз­ра­бот­ва­не­то на сло­жен и уни­ка­лен план, включ­ващ спе­ци­а­ли­зи­ра­на про­уч­ва­тел­на ра­бо­та. То­ва е пред­мет на ра­бо­та­та на по­де­ки­па “са­ни­ращ кон­сул­тинг” и пред­хож­да са­ни­ра­не­то на пред­п­ри­я­ти­е­то. То­зи план уточ­ня­ва дей­нос­ти­те по са­ни­ра­не­то, не­об­хо­ди­мо­то ква­ли­фи­ка­ци­он­но обу­че­ние и тях­на­та про­дъл­жи­тел­ност.
Обу­че­ни­е­то по та­зи спе­ци­а­ли­за­ция се ор­га­ни­зи­ра съ­об­раз­но ди­на­ми­чен гра­фик, ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­но, съг­лас­но пла­на за са­ни­ра­не на пред­п­ри­я­ти­е­то.
При­е­мът за обу­че­ние по та­зи прог­ра­ма про­дъл­жа­ва през ця­ла­та го­ди­на по по­ръч­ка. Обу­че­ни­е­то за­поч­ва след уточ­ня­ва­не на учеб­ния план и зап­ла­ща­не на так­са­та.
Так­си­те за обу­че­ние по та­зи прог­ра­ма се кал­ку­ли­ра в за­ви­си­мост от на­бо­ра учеб­ни кур­со­ве, слож­ност­та на биз­нес­ка­зу­си­те за ре­ша­ва­не и гра­фика на са­ни­ра­не­то.
Специализация за кон­сул­тан­ти по мик­ро­биз­нес
От ля­то­то на 2001 г. съв­мес­т­но с Ин­с­ти­ту­та за мал­кия и сред­ния биз­нес Европейски бизнес ко­ле­ж ФУ­МИ Ин­те­лект стар­ти­ра професионално ква­ли­фи­ка­ци­он­но- консултативно обу­че­ние на вис­шис­ти за кон­сул­тан­ти по мик­ро­биз­нес. Обу­че­ни­е­то има про­дъл­жи­тел­ност шест ме­се­ца и включ­ва шест учеб­ни мо­ду­ла. Специализацията за­вър­ш­ва със за­щи­та на ква­ли­фи­ка­ци­он­на­ ра­бо­та. Ус­пеш­но за­вър­ши­ли­те кон­сул­тан­ти тряб­ва да мо­гат да ре­ша­ват три за­да­чи в прак­ти­ка­та:
(1)
Да от­к­ри­ят по­тен­ци­а­ли за мик­ро­биз­не­си ка­то оп­ре­де­лят ко­е­фи­ци­ен­та на кон­ку­рен­т­нос­по­соб­ност на про­дук­ти­те и на мик­роп­ред­п­ри­я­ти­е­то;
(2)
Да раз­ра­бот­ват биз­нес план и кре­дит­ни обос­т­нов­ки за оси­гу­ря­ва­не на бан­ков кре­дит;
(3)
Да организират финансово-счетоводната отчетност на стар­ти­ра­лия мик­ро­биз­нес, в т. ч. да во­дят прос­то (ед­нос­т­ран­но) сче­то­вод­с­т­во.
При­е­мът е еже­го­ден ­ през м. ок­том­в­ри. Кур­сът за­вър­ш­ва през м.­ май.
След три­го­диш­на прак­ти­ка за­вър­ши­ли­те ми­на­ват про­це­ду­ра на сер­ти­фи­ка­ция, ко­я­то включ­ва и оп­рес­ни­те­лен курс.
Предприемачество
За хо­ра с про­фе­си­о­на­лен опит (сък­ра­те­ни в ре­зул­тат на струк­тур­на­та ре­фор­ма), спе­ци­а­лис­ти с вис­ше об­ра­зо­ва­ние или ра­бот­ни­ци-майс­то­ри, ко­ле­жът пред­ла­га професионално-ква­ли­фи­ка­ци­он­но, консултативно обучение чрез което специализантите ще могат:
(1)
Да от­к­ри­ят по­тен­ци­а­ли за мик­ро­биз­не­си, свързани с тяхната професионална квалификация и компетентност, ка­то оп­ре­де­лят ко­е­фи­ци­ен­та на кон­ку­рен­т­нос­по­соб­ност на про­дук­ти­те и на мик­роп­ред­п­ри­я­ти­е­то;
(2)
Да раз­ра­бот­ят биз­нес план и кре­дит­ни обос­т­нов­ки за оси­гу­ря­ва­не на бан­ков кре­дит в процеса на специализацията;
(3)
Да осъществяват финансово-счетоводната отчетност на стар­ти­ра­лия мик­ро­биз­нес, в т. ч. да во­дят прос­то (ед­нос­т­ран­но) сче­то­вод­с­т­во.

Тази специализация се осъществява и браншово, например за земеделски производители, които искат да преминат от конвенционални към биоземеделие или начинаещи биоземеделски производители.