Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалист
Специалист Плюс
Курсове
Специализации
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Програма FIA: Специалист

Обща презентация
1.
Учебно съдържание
 
Обучението по тези програми осигурява придобиване последователно на I, II, III и IV степен на ПК. Срокът на обучение е две и половина години (пет семестъра) за аудиторно обучение плюс още един (шести) семестър за продължаващи практикуми и защита на дипломна работа.
За всички учебни дисциплини са осигурени учебници и учебни помагала.
Обучението се регулира от Рамкови програми и ДОИ (Държавни образователни изисквания) по професии, съгласно Закона за ПОО.
Програмите на колежа отговарят на изискванията на посочените регулации като добавят учебно съдържание в повече, съгласно описаната по-горе философия на обучение.
Обучението e в повече и по две специални професионални подготовки:
 
Бизнесанглийски ­ започва се от нулево ниво и обхваща около 30% от учебното време на четирите семестъра; подготовката е по оригинални учебници и позволява явяването на изпити за сертификатите на Оксфордския и Кеймбриджския университети и Питман институт и за ниво от Европейското езиково портфолио;
 
Иинформатика ­ започва се от нулево равнище и включва текстообработка, електронни таблици (Exсеl) и бизнес-пресмятания в Windows среда, което обхваща около 10% от учебното време.
 
 
 
2.
Професии и специалности
 
Колежът стартира през 1990 г. с обучение по специалностите ­ мениджмънт, маркетинг и икономика, а от 2000 г. започна да създава и специалността информатика с два профила ­ компютърни информационни технологии и компютърни издателски технологии, а от 2005 г. – специалността туризъм.
През 1996 г. Министерство на труда и социалните грижи въведе Национална класификация на професиите, а през 2001 г., Министерството на образованието и науката въведе Списък на професиите за професионално образование и обучение, който към 2011 г. се е изменял многократно (почти през година), в т.ч. и специалностите. Например обучението по “мениджмънт” стартира като “стопански мениджмънт”, през 2005 г. е вече “икономика и мениджмънт”, а през 2010 г. „предприемачество и мениджмънт”. Обучението по “икономика” стартира с няколко отраслови икономики ­ “икономика на промишлеността” и др. и функционалната специалност “счетоводна отчетност”, а през 2005 г. към тях има трудно обясними от гледна точка на практиката допълнения като например специалността “счетоводство”, при наличие на специалността “счетоводна отчетност” или специалността “икономика и мениджмънт” към професията „икономист” при наличие на същата специалност при обучението по професията „мениджър” и др.
Имайки предвид изложената фактическа ситуация в ПОО, колежът предлага на вниманието на кандидат колежаните своите универсални програми за обучение по мениджмънт, маркетинг, икономика, информатика и туризъм. В зависимост от изискванията на МОН за наименования на професиите и специалностите в конкретната година, колежът добавя необходимите модули. Така ще бъде докато се стабилизира нормативната регулация на ПОО в България. Перспективата е да се върви към универсални програми за обучение, както е в развитите страни и ЕС. А всяка обучителна институция да се състезава с висококачествени преподаватели, ефективна методика и организация на обучението, свободно избираемите специализации и др. Към това е ориентиран и Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект.
В предложените универсални програми след заглавията са посочени актуалните към момента професии и специалности със съответните им кодове съгласно Списъка на професиите за ПОО на МОН.
 
 
3.
Професионални компетенции
 
Степените на професионална квалификация (I, II, III и IV), придобити в Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект, включват повече и по-големи професионални компетенции, отколкото предвидените в държавните регулации съгласно Закона за ПОО. Това произтича от философията на колежа и се базира на следните основни положения.
 
А
Като малка страна икономиката на България трябва да бъде силно отворена и интернационализирана, което поставя изискване към работещите да знаят добре бизнесанглийски език. Затова колежът отделя значително учебно време за неговото усвояване.
 
Б
Колежът подготвя специалисти и предприемачи за малкия и средния бизнес (МСБ). Работата в сферата на МСБ изисква професионални умения, с които да се работи на комбинирани работни места. Например офиссекретарство с първично счетоводство; или офисмениджмънт и маркетинг; или управителство на търговски обекти и предприемачество (собственик на малка компания) и др. Затова програмите за обучение на колежа включват по-широк кръг учебни бизнесдисциплини, за да се усвои  комплекс от многофункционални професионални компетенции.
 
В
Професионалното образование трябва да бъде такова, че завършващите го да могат да започнат работа без допълнителна подготовка. Това колежът постига благодарение на оригиналната програма и методика на обучение, които използва от създаването си и непрекъснато обогатява повече от двадесет години.
 
Конкретните професионални компетенции по професии и специалности са представени в съответните програми.