Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалист
Специалист Плюс
Курсове
Специализации
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Програма FIA Plus: Специалист Плюс

Та­зи прог­ра­ма допълва прог­ра­ма “Спе­ци­а­лист” с още един, шес­ти се­мес­тър, за­вър­ш­ва­не­то на кой­то поз­во­ля­ва да се про­дъл­жи ефективно в III курс на Прог­ра­ма­та за ба­ка­ла­вър в друго вис­ше училище. В шес­тия се­мес­тър са вклю­че­ни вис­ша ма­те­ма­ти­ка и дру­ги учеб­ни дис­цип­ли­ни, ко­и­то се изу­ча­ват в Прог­ра­ма­та за ба­ка­ла­вър през пър­ви­те две го­ди­ни съг­лас­но дър­жав­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни изис­к­ва­ния.
Шес­ти­ят се­мес­тър се стар­ти­ра вед­на­га след пе­тия и по-кон­к­рет­но от 1 март на те­ку­ща­та го­ди­на и про­дъл­жа­ва до 30 юли. Обу­че­ни­е­то се осъ­щес­т­вя­ва в за­доч­на фор­ма, ако е на­ли­це гру­па от осем и по­ве­че ко­ле­жа­ни. Ако гру­па­та е по-мал­ка, може да се осъ­щес­т­вя­ва в ин­ди­ви­ду­ал­на фор­ма на обу­че­ние.
Ако бакалавърската програма на висшето училище, в което ще се продължава, не изисква висша математика, тогава може да се осъществи трансфер след завършен пети семестър. Но, ако след бакалавърско образование, решите да продължите за магистър, липсата на подготовка по висша математика може да Ви създаде проблем. Ако магистратурата е в западна държава, такъв проблем със сигурност ще се появи. Затова препоръчваме на нашите колежани да завършат нашия шести семестър.