Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Система за оценяване

a.
Европейски бизнес колеж Фуми Интелект е пър­во­то учеб­но за­ве­де­ние в Бъл­га­рия, въ­ве­ло процентно-точ­ко­ва­та сис­те­ма на оцен­ка на ус­во­я­ва­не­то на учеб­ния ма­те­ри­ал (още от сво­е­то съз­да­ва­не през 1990г.).
Из­пи­ти­те по учеб­ни­те дис­цип­ли­ни се про­веж­дат са­мо чрез тес­то­ве или прак­ти­чес­ки ра­бо­ти.
Тес­то­ве­те за­дъл­жи­тел­но включ­ват от­во­ре­ни въп­ро­си във вид на за­да­чи. Труд­ност­та на все­ки въп­рос се оце­ня­ва с точ­ки. Об­щи­ят брой точ­ки на тес­та се при­е­ма за 100 %. За оцен­ка “сре­ден” се изис­к­ва ми­ни­мум 60 % вяр­но ре­ше­ни въп­ро­си, за “до­бър” ­ 70 %, за “мн. до­бър” ­ 80 % и за “от­ли­чен” ­ 90 и по­ве­че про­цен­та.
В тес­то­ве­те за поп­ра­ви­тел­ни­те из­пи­ти мо­гат да се вклю­чат въп­ро­си и от ре­дов­ни­те из­пи­ти, но с по-нис­ка точ­ко­ва оцен­ка.
Прак­ти­чес­ки­те ра­бо­ти по спе­ци­ал­ност­та се раз­ра­бот­ват през це­лия курс на обу­че­ние, ка­то във вся­ка след­ва­ща ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен се за­дъл­бо­ча­ват до раз­ра­бот­ва­не­то на биз­нес­п­лан или друг про­дукт по стан­дар­ти­те на ЕС.
Прак­ти­чес­ки­те ра­бо­ти съ­що се оце­ня­ват с точ­ки чрез под­хо­дя­ща из­ме­ри­тел­на схе­ма, опи­са­на в учеб­на­та до­ку­мен­та­ция.
б.
Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект е и първата учебна институция в България въвела и кредитната система за оценка на учебната натовареност на колежаните (1990 г.). Един кредит за учебна натовареност (УН кредит) се дава за 15 часа хорариум на учебната дисциплина. Практикумите и самостоятелните работи, които завършват с представяне на писмени работи, се оценяват конкретно във всяка учебна програма и се описват в нейната документация.
Кредитната система позволява да се сравняват учебните програми на Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект с тези на другите учебни заведения и на тази основа да се правят оценки за равностойността им и за възможността за движение на студенти между тях.
в.
Съчетанието на кредитната система с точковата система се използва за оценка на професионалната подготовка (ПП) и професионалната квалификация (ПК) на колежаните. Тази система се нарича кредитно-точкова система за оценяване, а кредитите -­ кредити за ПП и за ПК. Те се формират така: ако по дадена учебна дисциплина с хорариум 60 часа колежанинът има оценка “отличен”, тогава му се признават 4 x 1= 4 кредита за ПП; ако има оценка “мн. добър” ­ 4 x 0.8 = 3.2 кредита за ПП, за оценка “добър” ­ 4 x 0.7 = 2.8 кредита за ПП и за оценка “среден” ­ 4 x 0.6 = 2.4 кредита за ПП. Ако оценяваните учебни дисциплини формират конкретна професионална квалификация, тогава кредитите са за ПК.
Това означава, че УН кредитите са равни на кредитите за ПП или ПК само в случая, когато оценката от изпита по учебната дисциплина е “отличен”. В останалите случаи кредитите за ПП или ПК са по-малко от УН кредитите и това е справедливо -­ една учебна дисциплина, усвоена с оценка “отличен” не е равностойна на същата учебна дисциплина, усвоена с оценка “среден” като компонент на професионалната квалификация.
Така получените кредити за ПП респективно ПК се съотнасят към кредитите за УН и се намира процентното съотношение. Получените проценти се наричат “качествени точки” в САЩ и показват какъв процент от учебното съдържание е усвоено от обучаващите се. За оценка на усвояването на СПК се използва среднопретеглената оценка на включените учебни дисциплини и модули.
Колежът използва кредитно-точковата система за по-точна оценка на професионалната подготовка и квалификация на завършилите, което се отразява в Атестата-препоръка за професионална квалификация, издаван от колежа, който включва и специфични характеристики на колежанина, които той е изявил в процеса на обучение. Процентната оценка е разбираема в целия свят и отговаря напълно на изискването на ЕС от 2005 г. за обвързване на кредитирането не само с учебната натовареност, но и с учебните резултати.