Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Накратко за колежа
История
Мисия и цели
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Мисия и цели
 
Ми­си­я­та на ко­ле­жа е да под­го­т­вя спе­ци­а­лис­ти за мал­кия и сред­ния биз­нес и пред­п­ри­е­ма­чи, има­щи пре­дим­с­т­во­то, че мо­гат да ра­бо­тят по стан­дар­ти­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз и мо­гат да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но.
Интелигентността е способност да се разви­ват способности, да се мисли рационално и да се действа ефективно.
Ос­нов­на­та цел е за­вър­ши­ли­те да са ов­ла­де­ли ос­но­ви­те на из­кус­т­во­то да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но и да мо­гат да се вклю­чат в прак­ти­ка­та без до­пъл­ни­тел­на под­го­тов­ка.
За осъществяването на ми­­сията и основната цел обу­­че­­ни­­е­­то в колежа е до­­ми­­ни­­ра­­но от ус­­­во­­я­­ва­­не на пра­к­­­ти­­че­с­­­ки уме­­ния по ме­­ни­­дж­­­мънт, мар­­­ке­­тинг, ико­­но­­ми­­ка и информатика. Стра­­те­­ги­­я­­та на обу­­че­­ни­е­то ак­­­цен­­­ти­­ра вър­­­ху раз­­­ви­­ва­­не на ана­­ли­­ти­ч­­­но и ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но ми­с­­­ле­­не и умения за прак­ти­чес­ки дейс­т­вия. За цел­­­та се из­­­по­л­­з­­­ват ме­то­­ди на ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но­­ обу­­че­­ние, в т. ч. и метода “Ев­­­ри­­Ди­­ка”, раз­­­ра­­бо­­тен и из­­­по­л­­з­­­ван от ос­­­но­­ва­­те­­ля на колежа от 1977 г. на­­сам.
Колежът отделя специални ресурси да научи колежаните да мислят иновативно и рационално и да действат ефективно като Леонардо да Винчи - патрона на Академията - майка на колежа.
Про­фе­си­о­нал­ни­те компетенции, це­ле­ва­та ком­пю­тър­на под­го­тов­ка и ус­во­я­ва­нето на биз­не­сан­г­лийс­ки език на нивото на меж­ду­на­род­но признатите сертификати да­ват въз­мож­ност на ко­ле­жа­ните да пос­тиг­нат ефек­тив­на про­фе­си­о­нал­на и житейска ре­а­ли­за­ция.