Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Мениджмънт
Маркетинг
Икономика
Информатика
Туризъм
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

FIA.01: ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТ ПО МЕНИДЖМЪНТ
FIA.01.01 Професия: мениджър
FIA.01.011 Специалност: предприемачество и мениджмънт
FIA.01.02 Професия: офис-мениджър код 346010 от СППОО
FIA.01.011 Специалност: бизнес-администрация код 3460101 от СППОО
FIA.01.03 Професия: фирмен мениджър код 345020 от СППОО
FIA.01.031 Специалност: предприемачество и мениджмънт код 3450201 от СППОО
FIA.01.032 Специалност: предприемачество и мениджмънт в туризма код 3450205 от СППОО
FIA.01.033 Специалност: предприемачество и мениджмънт
в хотелиерството и ресторантьорството код 3450204 от СППОО
FIA.01.034 Специалност: предприемачество и мениджмънт
в строителството код 3450203 от СППОО
 
 
 
1. 
Общи положения
 
1.1.
Прог­ра­ма­та включ­ва пет учеб­ни се­мес­тъ­ра, учеб­но­то съ­дър­жа­ние на ко­и­то се оз­на­ча­ва съ­от­вет­но FIA.01.1, 2, 3, 4, 5, където: FIA е индекс на колежа и типа обучение (двугодишно); 01 ­ индекс на програмата;1, 2, 3, 4, 5 ­ пореден номер на семестъра.
Все­ки се­мес­тър има ка­лен­дар­на про­дъл­жи­тел­ност 5 ме­се­ца: ок­том­в­ри-фев­ру­а­ри и март-юли. Ав­густ и сеп­тем­в­ри са лят­на ва­кан­ция. Се­мес­т­ри­те включ­ват ко­лед­на и ве­лик­ден­с­ка ва­кан­ция.
 
1.2.
Ус­пеш­но­то за­вър­ш­ва­не на се­мес­т­ри­те да­ва въз­мож­ност да се при­до­би­ят СПК как­то след­ва: FIA.01.1 - I СПК, FIA.01.2 - II СПК, FIA.01.3 - III СПК и FIA.01.4 - IV СПК. FIA.01.5 да­ва въз­мож­ност за по­лу­ча­ва­не на ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма за при­до­би­та про­фе­сия и спе­ци­ал­ност.
 
1.3.
При­до­би­ва­не­то на вся­ка СПК съг­лас­но ДОИ (държавни образователни изисквания) ста­ва след фи­на­лен из­пит в две час­ти: те­о­рия и прак­ти­ка. Ко­га­то обу­че­ни­е­то про­дъл­жа­ва за след­ва­ща­та СПК, фи­нал­ни­ят из­пит за пред­ход­на­та СПК мо­же да не се по­ла­га - дос­та­тъч­но е из­пи­ти­те по все­ки уче­бен пред­мет да са ус­пеш­ни.
 
1.4.
Учеб­но­то съ­дър­жа­ние за вся­ка СПК включ­ва: А - об­ща (ба­зо­ва), В - от­рас­ло­ва (клю­чо­ва за про­фе­си­о­нал­но­то нап­рав­ле­ние) C и D - спе­ци­фич­ни (за про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та) про­фе­сио­нал­ни под­го­тов­ки. Учеб­ни­те пред­ме­ти, оси­гу­ря­ва­щи A, B, C и D - про­фе­си­о­нал­ни­те под­го­тов­ки са гру­пи­ра­ни в про­фе­си­о­нал­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни мо­ду­ли (ПКМ). Из­ход­ящият про­дукт от обу­че­ни­е­то по все­ки ПКМ пред­с­тав­ля­ва на­бор от про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции, с ко­и­то за­вър­ш­ва­щия уп­раж­ня­ва про­фе­си­я­та на ни­во­то на съ­от­вет­на­та СПК.
Про­фе­си­о­нал­ни­те ком­пе­тен­ции ка­то из­хо­дящ про­дукт на обу­че­ни­е­то, както и учеб­но­то съ­дър­жа­ние и ме­то­ди­ка­та на обу­че­ни­е­то са ре­зул­тат от дъл­го­го­диш­на­та ра­бо­та на Европейски бизнес ко­ле­ж ФУ­МИ Ин­те­лект ка­то обу­чи­тел­на ин­с­ти­ту­ция и надвишават минималните изисквания на ДОИ.
 
1.5.
Професиите и специалностите по програмата се формират от специализиращи учебни модули в 4 и 5 семестър, чрез които се осигурява С- и D-професионални подготовки, респективно усвояване на специфични професионални компетенции за всяка професия и специалност.
 
1.6.
Съществува възможност за разширяване и задълбочаване на професионалната компетентност по всяка специалност чрез изучаване на повече свободно избираеми учебни предмети, както и D-модули от различни специалности от една професия или специализация от една специалност.
 
 
 
2
Професионални компетенции
 
Професия “мениджър
Специалност “Предприемачество и мениджмънт”
 
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат ос­нов­ни поз­на­ния по па­зар­на ико­но­ми­ка и по фун­к­ци­о­нал­на­та струк­ту­ра на биз­не­са (про­из­вод­с­т­во, ино­ва­ти­ка, мар­ке­тинг и ме­ни­д­ж­мънт), как­то и по вся­ка от те­зи дей­нос­ти. Те имат още и начални поз­на­ния по ос­нов­ни­те прав­ни су­бек­ти на биз­не­са, де­ло­ва­та ко­му­ни­ка­ция и информатика. Имат на­чал­но ни­во на вла­де­е­не на ан­г­лийс­ки език.
Те уме­ят да ра­бо­тят с де­се­топ­ръс­т­на сис­те­ма на ком­пю­тър, да пол­з­ват ин­тер­нет и да офор­мят де­ло­ва ко­рес­пон­ден­ция и до­ку­мен­та­ция чрез ком­пю­тър­на тек­с­то­об­ра­бот­ка. Прак­ти­кум I ги въвежда в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-ме­ни­д­жъ­ри в зве­на­та за уп­рав­ле­ние на ком­па­ни­я­та под ръ­ко­вод­с­т­во­то на спе­ци­а­лист, като извършват комплексни, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по: здра­вос­лов­ни и бе­зо­пас­ни ус­ло­вия на тру­да; хи­ги­е­на на чо­ве­ка, до­ма и офи­са; здра­вос­лов­но хра­не­не; вер­бал­на и не­вер­бал­на ко­му­ни­ка­ция и са нап­ред­на­ли във вла­де­е­не­то на ан­г­лийс­ки език. Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по сче­то­вод­с­т­во, ра­бо­та с Excel, рек­ла­ма и ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­т­ве­ност, по прав­ни­те ас­пек­ти на сдел­ки­те и до­го­во­ри­те и ос­нов­ни­те ме­то­ди на про­из­вод­с­т­ве­ния, ино­ва­ци­он­ния и мар­ке­тинг ме­ни­д­ж­мън­ти.
Те уме­ят да със­та­вят ли­ней­ни и мре­жо­ви гра­фи­ци и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол и ко­ор­ди­на­ция по тях, да во­дят де­ло­вод­с­т­во, да осъ­щес­т­вя­ват вер­бал­на и не­вер­бал­на ко­му­ни­ка­ция в офи­са и да със­та­вят про­из­вод­с­т­ве­ни и др. справ­ки и ве­до­мос­ти. Прак­ти­кум II ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жър-из­пъл­ни­те­ли в уп­рав­ле­ни­е­то на ком­па­ни­я­та при из­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нинг и към нап­ред­на­ло­то ни­во на ан­г­лийс­ки от предходната II СПК до­ба­вят на­чал­но ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на сто­пан­с­ка­та дей­ност, ва­лу­та и ва­лут­ни пла­ща­ния, да­нъ­ци и да­нъч­но об­ла­га­не, как­то и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти за мар­ке­тинг, про­из­вод­с­т­ве­на и ино­ва­ци­он­на дей­ност и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им. Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да кон­т­ро­ли­рат ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца. Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жъ­ри в уп­рав­ле­ни­е­то на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те уме­ят да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­ла­но­ве и бю­д­же­ти и на та­зи ос­но­ва да ор­га­ни­зи­рат и осъ­щес­т­вя­ват ме­ни­д­ж­мънт дей­ност в офи­са, про­из­вод­с­т­во­то или мар­ке­тин­га. Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то офис ме­ни­д­жъ­ри, про­из­вод­с­т­ве­ни, ре­сур­с­ни и про­дук­то­ви ме­ни­д­жъ­ри.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5 се­мес­тър) до­би­ват ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт, ино­ва­ци­о­нен ме­ни­д­ж­мънт и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи биз­не­си с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ра­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да взе­мат ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния и да стар­ти­рат но­ви биз­не­си. Практикум IV ги специализира окончателно в професията и специалността на ниво дипломиран мениджър.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то ме­ни­д­жъ­ри на обо­со­бе­ни про­из­вод­с­т­ва и на мал­ки пред­п­ри­я­тия, как­то и да ги стар­ти­рат или да за­поч­нат свой биз­нес.