Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалист
Специалист Плюс
Курсове
Специализации
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Програма FIB: Продължаващо обучение чрез курсове

 
Обща презентация
Стратегическа цел на Европейския съюз е създаването на най-прогресивното общество, базирано на знанията, с устойчиво развитие на икономиката, повече и по-добри работни възможности. Постигането на тази цел изисква изключително внимание към осигуряването на подходящо професионално образование и продължаващо професионално обучение за подобряване на пригодността за заетост на работната сила при различни икономически ситуации и конюнктури. България като член на ЕС също трябва да реализира европейските стратегии, политики и практики в своето икономическо развитие, в т. ч. и в продължаващото професионално обучение и по-конкретно: Лисабонската стратегия, Програмата за учене през целия живот, Европейската стратегия по заетостта и др.
Продължаващото професионално обучение трябва да представлява един непрекъснат процес на придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация на работната сила, с цел подобряване на качеството на работната сила в съответствие с изискванията на пазара на труда и на икономиката, базирана на знанието и иновациите.
Продължаващото обучение в Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект е организирано в три програми: за длъжностна професионална подготовка, за чуждоезикова професионална подготовка и за професионална подготовка чрез специализирани професионални курсове, разширяващи, надграждащи или задълбочаващи отделна професионална квалификация. В трите програми се предлагат над 20 професионално-квалификационни курса. Всеки курс от продължаващото обучение носи кредити за професионална подготовка, които съгласно Европейската квалификационна рамка (2006 г.) се добавят към кредитите от получените до момента квалификационни степени и друга професионална подготовка.
 
Програма FIBA: Продължаващо обучение чрез курсове
за длъжностна професионална квалификация
Обу­че­ни­е­то по тази подпрог­ра­ми ста­ва по спе­ци­ал­на за­яв­ка и оси­гу­ря­ва при­до­би­ва­не на не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция за из­пъл­ня­ва­не на оп­ре­де­ле­на длъж­ност или т. нар. длъж­нос­т­на ква­ли­фи­ка­ция.
Не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция се оп­ре­де­ля ка­то ти­по­ва или ка­то кон­к­рет­на, когато се прави реинженериг на работните места в конкретното пред­п­ри­я­тие.
Мно­го чес­то длъж­нос­т­на­та ква­ли­фи­ка­ция пред­с­тав­ля­ва при­до­би­ва­не на ква­ли­фи­ка­ция по част от про­фе­сия или раз­ши­ря­ва­не на при­до­би­та про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция или ком­би­на­ция от две­те, чрез ко­е­то се по­лу­ча­ва уни­кал­на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция. Пос­лед­на­та е най-тър­се­на­та ква­ли­фи­ка­ция за ком­би­ни­ра­ни­те длъж­нос­ти в мал­кия и сред­ния биз­нес.
За по­лу­ча­ва­не на не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция по та­зи прог­ра­ма се със­та­вя уче­бен план, кой­то включ­ва кур­со­ве от прог­ра­ма FIA и ос­вен то­ва, спец­кур­со­ве, раз­ра­бо­те­ни спе­ци­ал­но за та­зи прог­ра­ма и спец­кур­со­ве, раз­ра­бо­те­ни за кон­к­рет­на­та длъж­ност.
Нап­ри­мер офис­сек­ре­тар тряб­ва да при­до­бие до­пъл­ни­тел­на ква­ли­фи­ка­ция по сче­то­вод­с­т­во или по мар­ке­тинг. В пър­вия слу­чай той тряб­ва да кла­си­фи­ци­ра и въ­веж­да пър­вич­ни сче­то­вод­ни до­ку­мен­ти в ком­пю­тъ­ри­зи­ра­на сче­то­вод­на прог­ра­ма и да пра­ви ня­кои опе­ра­тив­ни справ­ки. А сче­то­вод­с­т­во­то ка­то ця­ло се во­ди от сче­то­вод­на къ­ща на мяс­то в об­с­луж­ва­на­та ком­па­ния. То­ва е мно­го чес­то сре­ща­но ефек­тив­но ре­ше­ние за мал­кия и сред­ния биз­нес.
Във вто­рия слу­чай дей­ност­та на офис­сек­ре­та­ря се до­пъл­ва с мар­ке­тин­го­ва дей­ност ­ относно кон­так­ти с кли­ен­ти, ди­рек­т­на рек­ла­ма, про­даж­би, раз­че­ти с кли­ен­ти, продажби с от­ло­же­но пла­ща­не и др. То­ва е съ­що чес­то сре­ща­но ре­ше­ние за мал­кия и сред­ния биз­нес.
Обу­че­ни­е­то се про­веж­да вед­нъж или два пъ­ти сед­мич­но по два или че­ти­ри ча­са, в за­ви­си­мост от за­е­тост­та на обу­ча­ва­ни­те (обик­но­ве­но то­ва са ра­бо­те­щи хо­ра и ра­бо­то­да­те­лят же­лае да при­до­би­ят спе­ци­фич­на длъж­нос­т­на ква­ли­фи­ка­ция). През ос­та­на­ло­то вре­ме обу­ча­ва­ни­те из­вър­ш­ват са­мо­под­го­тов­ка и учеб­но-прак­ти­чес­ка ра­бо­та.
Про­дъл­жи­тел­ност­та на обу­че­ни­е­то за­ви­си от же­ла­на­та ква­ли­фи­ка­ция и се оп­ре­де­ля след раз­ра­бот­ва­не­то на учеб­ния план (брой учеб­ни дис­цип­ли­ни и уче­бен гра­фик).
При­е­мът за обу­че­ние по та­зи прог­ра­ма про­дъл­жа­ва през ця­ла­та го­ди­на по по­ръч­ка. Обу­че­ни­е­то за­поч­ва след уточ­ня­ва­не на учеб­ния план и зап­ла­ща­не на так­са­та.
Так­си­те за обу­че­ние по та­зи прог­ра­ма се кал­ку­ли­ра в за­ви­си­мост от на­бо­ра учеб­ни кур­со­ве в учеб­ния план и учеб­ния гра­фик.
Учеб­ни­те прог­ра­ми за раз­лич­ни­те длъж­нос­т­ни ква­ли­фи­ка­ции се пред­с­та­вят в от­де­лен ка­та­лог.
Програма FIBB: Продължаващо обучение чрез специализирани професионални курсове
Обу­че­ни­е­то по тази подпрог­ра­ми ста­ва по обявените специализирани професионални курсове, чрез които се разширява, надгражда или задълбочава определена професионална квалификация, придобита в миналото.
Специализираните професионални курсове предлагат актуални професионални знания и умения по определени областиот дадена специалност като например: култура на бизнес комуникацията, или възвръщаемост на инвестициите в санирането на сгради с или без ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), или конкурентноспособност на биологичното земеделско производство и т.н.
Специализираните професионални курсове се предлагат като универсален продукт (а не свързани с конкретна длъжност или работно място). Те се провеждат ежегодно по определен годишен график.
Списък на специализирани професионални курсове, учебни програми и график на провеждането им може да намерите тук.
 
 Програма FIBС: Курсове за чуждоезиково обучение на специалисти
От 2000 г. езиковото обучение в Европейски бизнес ко­ле­ж “ФУ­МИ Ин­те­лект”, се осъществява от Ин­с­ти­тут за чуж­до­е­зи­ко­во обу­че­ние на спе­ци­а­лис­ти (ИЧОС), който е структура на Европейска академия за приложни науки “Леонардо Да Винчи”
Освен чуждоезиковото обучение в ИЧОС се раз­ра­бот­ват спе­ци­фи­чни въп­роси на обу­че­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти по чуж­ди ези­ци и по-конкретно в об­ласт­та на ме­то­ди­ка­та на обу­че­ни­е­то в раз­лич­ни­те про­фе­си­о­нал­ни об­лас­ти.
ИЧОС про­веж­да след­ни­те кур­со­ве:
А.
Кур­со­ве за на­чи­на­е­щи и нап­ред­на­ли по английски език по системата HEADWAY (аудио-ви­зу­ал­но обу­че­ние)
B.
Кур­со­ве по биз­не­сан­г­лийс­ки език, бизнеснемски и бизнесруски език
C.
Кур­со­ве по спе­ци­а­ли­зи­ран ан­г­лийс­ки език
 
a.
Спе­ци­а­ли­зи­ран ан­г­лийс­ки език за биз­нес­сек­ре­тар­ки
 
б.
Спе­ци­а­ли­зи­ран ан­г­лийс­ки език за тър­гов­ци
 
в.
Спе­ци­а­ли­зи­ран ан­г­лийс­ки език за ме­ни­д­жъ­ри
D.
Це­ле­ва под­го­тов­ка за сер­ти­фи­ка­ти и длъж­нос­т­ни по­зи­ции
По-подробно информация за курсовете на ИЧОС е представена в каталога на Института.