Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Мениджмънт
Маркетинг
Икономика
Информатика
Туризъм
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

FIA.04: ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТ ПО информатика
FIA.04.01 Професия: икономист-информатик код 482010 от СППОО
FIA.04.011 Специалност: икономическа информатика код 4820101 от СППОО
FIA.03.012 Специалност: икономическо информационно осигуряване
код 4820102 от СППОО
FIA.04.02 Професия: информатик-издател
FIA.04.021 Специалност: предпечатна подготовка
FIA.04.022 Специалност: компютърен дизайн и реклама
 
 
 
1. 
Общи положения
 
1.1.
Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност.
 
1.2.
Про­фе­си­я­та “Ин­фор­ма­тик-из­да­тел” и ней­ни­те спе­ци­ал­нос­ти не са в вклю­че­ни в СППОО. Ко­ле­жът е ини­ци­и­рал включ­ва­не­то им пред НА­ПОО.
2
Професионални компетенции
 
Професия “Информатик-издател”
Специалност “Предпечатна подготовка”
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то спе­ци­ал­ност­та “Ме­ни­д­ж­мънт” и са усвоили същите знания и умения. Практикум I обаче ги въвежда в I СПК на тази професия и специалност .
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ни­ци в пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка на из­да­тел­с­т­ва­та, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то спе­ци­ал­ност­та “Ме­ни­д­ж­мънт”, но с разширен хорариум по информатика. Практикум II ги специализира в професията и специалността на ниво на тази СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то из­пъл­ни­те­ли в зве­на­та за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка при из­ме­ня­щи се биз­нес ус­ло­вия
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви­ на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нин­г и към напредналото ни­во на английски добавят начално ниво на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по микроикономика, в т. ч. по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по основи на предпечатната подготовка. Те до­ба­вят уме­ния да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­лан и бю­д­же­ти на дей­нос­ти, да ор­га­ни­зи­рат от­чет­но-ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма, да об­ра­бот­ват “ин­тер­нет ин­фор­ма­ция” за пре­нос и пе­чат, да из­вър­ш­ват пред­пе­чат­на под­го­тов­ка на из­да­ния за пе­чат, из­пол­з­вай­ки ос­нов­ни­те и ма­со­во раз­п­рос­т­ра­не­ни ком­пю­тър­ни прог­ра­ми.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на ниво на та­зи СПК, ка­то за­дъл­бо­ча­ват уме­ни­я­та за ар­хи­тек­ту­ра на пе­ча­та и ком­пю­тър­ни прог­ра­ми за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка.
Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да контролират ра­бо­та­та на дру­ги лица.
След нат­ру­пан опит мо­гат не са­мо да из­вър­ш­ват, но и да от­го­ва­рят за про­дук­та “пред­пе­чат­на под­го­тов­ка”, из­ра­бот­ван от дру­ги ли­ца при из­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не­ и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те за­дъл­ба­ча­ват поз­на­ни­я­та си по спе­ци­ал­ност­та с поз­на­ния по прог­ра­ми­ране и спе­ци­а­ли­за­ция в пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка или срод­ни об­лас­ти, ком­пю­тъ­рен ди­зайн и рек­ла­ма и ин­тер­нет сис­те­ми.
Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на ниво на та­зи СПК, като задълбочават уменията си да ра­бо­тят със спе­ци­а­ли­зи­ра­ни прог­ра­ми за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то спе­ци­а­лис­ти или от­го­вор­ни спе­ци­а­лис­ти (след нат­ру­пан опит) по пред­пе­чат­на под­го­тов­ка и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги хо­ра и да раз­п­ре­де­лят ре­сур­си.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, още по-за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по пред­пе­чат­на под­го­тов­ка или да се специализират в об­лас­ти ­като уеб­ди­зайн, под­дър­жа­не на ком­пю­тър­но-ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми, ком­пю­тъ­рен ди­зайн и рек­ла­ма и ин­тер­нет сис­те­ми.
Те мо­гат да пра­вят пред­пе­чат на вес­т­ни­ци, спи­са­ния и кни­ги.
Те могат да работят като специалисти и отговорни специалисти или да започнат собствен бизнес с сферата на предпечатната подготовка и информационните технологии.