Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Форми на обучение

Формите на обучението в колежа са редовна (дневна), задочна, индивидуална и самостоятелна.
Редовна (дневна) форма на обу­че­ние се осъ­щес­т­вя­ва чрез ежед­нев­ни за­ня­тия.
Задочна форма на обу­че­ние се осъ­щес­т­вя­ва чрез съ­бот­но-не­дел­ни за­ня­тия по гра­фик, включващ ци­къл от ня­кол­ко пос­ле­до­ва­тел­ни сед­ми­ци за­ня­тия и пос­лед­ващ ци­къл от ня­кол­ко пос­ле­до­ва­тел­ни сед­ми­ци без за­ня­тия. За­доч­на­та фор­ма оси­гу­ря­ва 40% от хо­ра­ри­у­ма на ре­дов­на­та фор­ма.
Индивидуална форма на обу­че­ние се осъ­щес­т­вя­ва по ин­ди­ви­ду­а­лен уче­бен план и гра­фик на учеб­ни консултации. За вся­ка учеб­на дис­цип­ли­на се оси­гу­ря­ва оп­ре­де­лен брой ин­ди­ви­ду­ал­ни кон­сул­та­ции, на ко­и­то пре­по­да­ва­те­лят ра­зяс­ня­ва ос­нов­ни­те проб­ле­ми и техните ре­ше­ния, а ко­ле­жа­ни­нът пос­та­вя сво­и­те въп­ро­си.
Самостоятелна форма на обу­че­ние се осъ­щес­т­вя­ва чрез са­мо­под­го­тов­ка. На ко­ле­жа­ни­те се оси­гу­ря­ва по ед­на кон­сул­та­ция за вся­ка учеб­на дис­цип­ли­на по вре­ме на учеб­ни­те за­ня­тия на за­доч­но­то обу­че­ние. Из­пи­ти­те се по­ла­гат по гра­фи­ка за за­доч­но обу­че­ние.