Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Европейското в колежа
Максимите на колежа
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Европейското в колежа
Ко­ле­жът бе на­ре­чен Ев­ро­пейс­ки, за­що­то от самото си основаване:
A
пред­ла­га за ус­во­я­ва­не зна­ния и опит от най-доб­ро­то от ев­ро­пейс­ка­та
прак­ти­ка и от­го­ва­ря на всич­ки стан­дар­ти на ЕС за про­фе­си­о­нал­но­то образование и обу­че­ние
Б
се изу­ча­ват ме­ха­низ­ми­те на ико­но­ми­чес­ка­та ев­ро­ин­тег­ра­ция
В
се изучава и ус­во­я­ва биз­не­сан­г­лийс­ки език на нивото на международно признати сертификати - езикът, на кой­то мо­же да се пра­ви биз­нес
в Ев­ро­па и в це­лия свят.