Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Документи за завършено образование и квалификация

Ко­ле­жът е ли­цен­зи­ран от Ми­нис­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та да из­да­ва дър­жав­но приз­на­ти до­ку­мен­ти за про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние и ква­ли­фи­ка­ция с ли­ценз За­по­вед на МОН РД 14-3/1993 г., ДВ 6/1993 г.; РД -14-216/2002 г., ДВ 98/2002 г., РД 14-50/2005 г., ДВ 49/2005 г.; МОН РД 14-522/2008 г., ДВ 95/2008г.; МОН РД 14-121/2009 г., ДВ 59/2009 г.
За­вър­ши­ли­те прог­ра­ма “Спе­ци­а­лист” по­лу­ча­ват Ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма за про­фе­си­о­нал­но след сред­но об­ра­зо­ва­ние за при­до­би­ва­не на про­фе­сия “ме­ни­д­жър”, “мар­ке­то­лог”, “ико­но­мист” и “ин­фор­ма­тик” със съ­от­вет­на спе­ци­ал­ност, как­то и Сви­де­тел­с­т­во за IV сте­пен за про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция по За­ко­на за ПОО и Атес­тат-препоръка от ко­ле­жа. За­вър­ши­ли­те 4 се­мес­тъ­ра с дър­жа­вен из­пит по­лу­ча­ват Сви­де­тел­с­т­во за IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и Атес­тат-препоръка от ко­ле­жа. Атес­татът-препоръка е документ, целево предназначен за работодателите, който указва и изтъква силните страни на колежаните, както ги е видял колежа.
Ус­пеш­но за­вър­ши­ли­те 3 се­мес­тъ­ра с по­ла­га­не на обоб­щен из­пит по­лу­ча­ват Сви­де­тел­с­т­во за III
сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и Атес­тат-препоръка
за професионална квалификация
от ко­ле­жа.
Ус­пеш­но за­вър­ши­ли­те 2 се­мес­тъ­ра с обоб­щен из­пит по­лу­ча­ват Сви­де­тел­с­т­во за II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и Атес­тат-препоръка, а ус­пеш­но за­вър­ши­ли­те 1 се­мес­тър с обоб­щен из­пит ­ Сви­де­тел­с­т­во за I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и Атес­тат-препоръка.
За­вър­ши­ли­те прог­ра­ма “Спе­ци­а­лист Плюс” по­лу­ча­ват ос­вен до­ку­мен­ти­те по прог­ра­ма “Спе­ци­а­лист” и Удос­то­ве­ре­ние за за­вър­шен при­рав­ни­те­лен се­мес­тър за про­дъл­жа­ва­не в ба­ка­ла­вър­с­ка прог­ра­ма и Ака­де­мич­на справ­ка.
За­вър­ши­ли­те прог­ра­ми “Длъж­ност” и “Спе­ци­а­ли­за­ция” по­лу­ча­ват Сви­де­тел­с­т­во и Атес­тат-препоръка.
     
Спе­ци­ал­но по­яс­не­ние.
а.
Дип­ло­ма­та за про­фе­си­о­нал­но не­вис­ше об­ра­зо­ва­ние в Гер­ма­ния се оз­на­ча­ва ка­то FH Diploma (Fach­hochschule Diploma). Тя не е дип­ло­ма за вис­ше об­ра­зо­ва­ние, а е дип­ло­ма за про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние след сред­но. Ос­та­на­ли­те стра­ни от Ев­ро­пейс­кия съ­юз и Швей­ца­рия през пос­лед­ни­те пет го­ди­ни нап­ра­ви­ха съ­що ре­фор­ма в об­ра­зо­ва­тел­на­та си сис­те­ма и въ­ве­до­ха дип­ло­ма­та за про­фе­си­о­нал­но сред сред­но об­ра­зо­ва­ние.
Как­то е из­вес­т­но, ре­фор­ма­та във вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние в Ев­ро­па се осъ­щес­т­вя­ва с цел уед­нак­вя­ва­не­то му меж­ду от­дел­ни­те стра­ни и с об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма на САЩ, ко­я­то се въз­п­ри­е­ма за по-прог­ре­сив­на през пос­лед­ния четвърт век.
Вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние в САЩ има три сте­пе­ни: ба­ка­ла­вър, ма­гис­тър и док­тор.
Про­фе­си­о­нал­но­то не­вис­ше, но след сред­но об­ра­зо­ва­ние се осъ­щес­т­вя­ва в Community Vocational Colleges и Junior Vocational Colleges в две­го­диш­но обу­че­ние (про­фе­си­о­нал­ни ко­ле­жи).
Пър­ви­те се под­дър­жат от об­щин­с­ки­те влас­ти, а вто­ри­те са час­т­ни ко­ле­жи. Пос­лед­ни­те са по-прес­тиж­ни, те са асо­ци­и­ра­ни с уни­вер­си­те­ти­те, ко­е­то да­ва въз­мож­ност на тех­ни­те въз­пи­та­ни­ци да про­дъл­жат ка­то тран­с­фер-сту­ден­ти нап­ра­во в тре­ти курс на 4-го­диш­ни­те ба­ка­ла­вър­с­ки прог­ра­ми.
Про­фе­си­о­нал­ни­те ко­ле­жи при­съж­дат об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен AD (associate degree), ко­я­то не е вис­ше об­ра­зо­ва­ние, но е след сред­но.
У нас про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние след сред­но об­ра­зо­ва­ние е рег­ла­мен­ти­ра­но от За­ко­на за про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние. В не­го ин­с­ти­ту­ци­и­те след сред­но об­ра­зо­ва­ние се на­ри­чат съ­що про­фе­си­о­нал­ни ко­ле­жи, ко­и­то да­ват най-ви­со­ка­та IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция по про­фе­сии.
Обу­че­ни­е­то с над 600 ча­са го­диш­но, как­во­то е изис­к­ва­не­то съг­лас­но дър­жав­на­та рам­ко­ва прог­ра­ма за про­фе­си­о­нал­ни­те ко­ле­жи, се съ­из­мер­ва с хо­ра­ри­у­ма на ба­ка­ла­вар­с­ко­то обу­че­ние (при не­го дър­жав­но­то изис­к­ва­не за ми­ни­мал­на го­диш­на на­то­ва­ре­ност е 550 ча­са). При то­ва по­ло­же­ние до­ку­мен­тът за за­вър­ше­но обу­че­ние в про­фе­си­о­на­лен ко­леж тряб­ва да бъ­де Дип­ло­ма за спе­ци­а­лист (т.е. дип­ло­ма за про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен след сред­но об­ра­зо­ва­ние). Та­зи дип­ло­ма се ак­ре­ди­ти­ра се­га у нас от Асо­ци­а­ци­я­та на про­фе­си­о­нал­ни­те ко­ле­жи в Бъл­га­рия.
Ев­ро­пейс­ка­та ква­ли­фи­ка­ци­он­на рам­ка (2005 г.) въ­веж­да 8 об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни сте­пе­ни ка­то 4-та и 5-та са за про­фе­си­о­нал­но­то обу­че­ние след сред­но об­ра­зо­ва­ние (6-та сте­пен е ба­ка­ла­вър­с­ка­та). С та­зи ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма за при­до­би­та про­фе­сия и 4-та или 5-та об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен, пред­хож­да­щи ба­ка­ла­вар­с­ка­та сте­пен, ще се пре­мах­нат всич­ки ус­лов­нос­ти при сво­бод­но­то дви­же­ние на на­ша­та ра­бот­на си­ла в ЕС. Още по­ве­че че За­ко­на за ПОО е един­с­т­ве­ния ев­ро­пейс­ки об­ра­зо­ва­те­лен за­кон у нас, кой­то въ­веж­да ед­нак­ви нор­ми в ПОО в стра­ни­те на ЕС.
б.
Обу­че­ни­е­то за та­зи дип­ло­ма в Европейски бизнес ко­ле­ж ФУ­МИ Ин­те­лект не включ­ва учебни дисциплини като вис­ша ма­те­ма­ти­ка, , ко­и­то зат­руд­ня­ват хо­ра­та с пре­и­му­щес­т­ве­но дяс­но­мо­зъч­но мис­ле­не или дис­цип­ли­ни, ко­и­то имат пре­дим­но те­о­ре­ти­чен или об­що­поз­на­ва­те­лен ха­рак­тер*. То­зи под­ход е на­роч­но въз­п­ри­ет от ко­ле­жа с цел да се да­де въз­мож­ност и на те­зи хо­ра, ко­и­то са би­ли “чуж­ди” на тра­ди­ци­он­на­та об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, да ус­во­ят про­фе­сия и да се ре­а­ли­зи­рат ус­пеш­но в жи­во­та.
Прак­ти­ка­та е до­ка­за­ла, че за ус­пеш­но­то осъ­щес­т­вя­ва­не на биз­нес или уп­раж­ня­ва­не на биз­нес­п­ро­фе­сии, не е не­об­хо­ди­мо вла­де­не­то на вис­ша ма­те­ма­ти­ка и ре­ди­ца те­о­ре­тич­ни дис­цип­ли­ни. Не­що по­ве­че. Мно­го­го­диш­но из­с­лед­ва­не на ми­ли­о­не­ри­те в САЩ кон­с­та­ти­ра, че по­ве­че от две тре­ти от ми­ли­о­не­ри­те ня­мат вис­ше об­ра­зо­ва­ние и не са го за­вър­ши­ли по­ра­ди зат­руд­не­ния и от то­зи ха­рак­тер.
С на­пи­са­но­то то­ку-що по никакъв начин не се от­ри­ча уни­вер­си­тет­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние. За про­дъл­жа­ва­не­то оба­че в прог­ра­ми за по­лу­ча­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен “ба­ка­ла­вър” е не­об­хо­ди­мо, съг­лас­но съ­щес­т­ву­ва­щи­те дър­жав­но-об­ра­зо­ва­тел­ни изис­к­ва­ния, да бъ­де изу­чен един ми­ни­мум от учеб­ни дис­цип­ли­ни, в ко­и­то вли­за и вис­ша­та ма­те­ма­ти­ка. За та­зи цел в ко­ле­жа е ор­га­ни­зи­ран шес­ти, при­рав­ни­те­лен се­мес­тър, в кой­то се изу­ча­ват не­об­хо­ди­ми­те учеб­ни дис­цип­ли­ни за про­дъл­жа­ва­не в ба­ка­ла­вър­с­ка прог­ра­ма на дру­ги вис­ши учи­ли­ща, с ко­и­то ко­ле­жът има до­го­во­ре­нос­ти.
Про­дъл­жи­тел­ност­та на обу­че­ние в ба­ка­ла­вър­с­ки­те прог­ра­ми е две го­ди­ни, т. е. пос­тъп­ва се от­но­во в тре­ти курс и се за­вър­ш­ва в чет­вър­ти на дру­го­то вис­ше учи­ли­ще. “Пов­то­ре­ни­е­то” на тре­та­та го­ди­на се на­ла­га от об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че фи­ло­со­фи­я­та на обу­че­ние в раз­лич­ни­те вис­ши учи­ли­ща е раз­лич­на и в тре­ти курс та­зи раз­ли­ка е осо­бе­но го­ля­ма. При­мер­но Европейски бизнес ко­ле­ж ФУ­МИ Ин­те­лект ак­цен­ти­ра вър­ху про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция и ви­со­ка­та сте­пен на вла­де­е­не на биз­не­сан­г­лийс­ки език, за ко­е­то е от­де­ле­но не­об­хо­ди­мо­то учеб­но вре­ме. До­ка­то висшите учи­ли­ща ак­цен­ти­рат вър­ху те­о­ре­тич­на и об­що­кул­тур­на под­го­тов­ка. При та­зи си­ту­а­ция “пов­то­ре­ни­е­то” на тре­та­та го­ди­на е не­об­хо­ди­мо и поз­во­ля­ва с най-мал­ки труд­нос­ти да се вле­зе в схе­ма­та на ба­ка­ла­вър­с­ка­та прог­ра­ма на вис­шето учи­ли­ще.
Как­во пе­че­лят за­вър­ши­ли­те Европейски бизнес ко­ле­ж ФУ­МИ Ин­те­лект? За две и по­ло­ви­на го­ди­ни по­лу­ча­ват дип­ло­ма за при­до­би­та про­фе­сия “ме­ни­д­жър”, “мар­ке­то­лог”, “ико­но­мист” и “ин­фор­ма­тик” със съ­от­вет­на­та спе­ци­ал­ност и най-ви­со­ка­та IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция по ев­ро­пейс­ки­те стан­дар­ти, съг­лас­но За­ко­на за ПОО, и ви­со­ка сте­пен на вла­де­е­не на биз­не­сан­г­лийс­ки език. С та­зи сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и вла­де­е­не на биз­не­сан­г­лийс­ки език те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ус­пеш­но у нас и в чуж­би­на, в т.ч. във вся­ка ед­на стра­на на ЕС.След из­вес­тен пе­ри­од ра­бо­та, ко­га­то се убе­дят, че то­ва е про­фе­си­о­нал­но­то им приз­ва­ние, мо­гат да про­дъл­жат в ба­ка­ла­вър­с­ка прог­ра­ма или да сто­рят то­ва вед­на­га след за­вър­ш­ва­не на шес­ти, при­рав­ни­те­лен се­мес­тър. (Виж прог­ра­ма “Спе­ци­а­лист плюс”.)